Nawigacja

Konferencje naukowe

Konferencja naukowa „»Rewolucja społeczna« czy »dzika przebudowa«? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944–1956)” – Lublin, 19–21 listopada 2014

Wdniach 19–21 listopada br. w hotelu Unia-Mercure w Lublinie odbyła się dwujęzycznakonferencja naukowa „Rewolucjaspołeczna" czy „dzika przebudowa"? Społeczne skutki przekształceń własnościowychw Polsce (1944–1956). Wśród prelegentów znaleźli się wybitni historycy zcałej Polski oraz z zagranicy, którzy przyjechali specjalnie na to wydarzeniem.in. z Australii, Rumunii i USA. Organizatorami konferencji były InstytutPamięci Narodowej Odział w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo ZiemiańskieOddział Lubelski. Projekt konferencji przygotował dr Tomasz Osiński zlubelskiego oddziału IPN.

W obszernymprogramie trzydniowych obrad znalazły się: cztery bloki tematyczne, w tym 38wykładów oraz trzy panele dyskusyjne. Pierwszego dnia konferencji omawiano:własność w okresie II Rzeczypospolitejoraz okupacji niemieckiej; przemiany społeczne jako skutek przekształceńwłasnościowych w ZSRR i krajach Europy Środkowej i Wschodniej, a także własnośćjako element programu społeczno-gospodarczego PPR /PZPR.

Tematyka drugiego dnia spotkania dotyczyłarównież: własności ujętej jako element programu społeczno-gospodarczegoPPR/PZPR oraz tematu „Nowe społeczeństwo – efekty reformspołeczno-gospodarczych w powojennej Polsce". Odbyły się także dwa ciekawepanele dyskusyjne. Moderatorem pierwszej dyskusji „Wzorce radzieckie awłasna droga – dyskusje, dylematy" był dr Władysław Bułhak z IPN, natomiastmoderatorem drugiego panelu „Społeczeństwo wobec zmian społeczno-gospodarczychw Polsce w latach 1944/45–1956 – prezes Instytutu Pamięci Narodowej, drŁukasz Kamiński.

Ostatniego dnia konferencji kontynuowano dyskusję o efektach reformspołeczno-gospodarczych w powojennej Polsce. Obrady zakończył panel dyskusyjnyo skutkach i trwałości zmian społeczno-gospodarczych lat 1944–1956.

Patronatmedialny: Kurier Lubelski, TVP Lublin, naszemiasto.pl,mojemiasto.pl, TVP Historia, Histmag.org.

***

Wspołecznej historii Polski wiek XX wyróżniał się wyjątkową dynamiką zmian.Szczególnie ważnym punktem zwrotnym były lata 1944/1945, inaugurująceinstalację nowego ustroju społecznego. Brzemienne w skutki okazały sięszczególnie przekształcenia własnościowe stanowiące klucz do budowy nowegospołeczeństwa. Prowadzono je pod hasłem uspołecznienia podstawowych środkówprodukcji jako aktu sprawiedliwości społecznej, która była jednym znajważniejszych haseł na sztandarach władzy ludowej.

Stosunekreżimu do własności dobrze ilustruje fakt, iż w bardzo pojemnym katalogu wrogówważne miejsca zajmowali: „kapitaliści", „burżuje", „obszarnicy", „spekulanci",„kułacy" „prywaciarze". W latach 1944–1956 pod pretekstem przeprowadzeniareform gospodarczych dokonano likwidacji warstw posiadających, traktując je jakozaplecze materialne dla przeciwników systemu, i zredukowano strukturę społecznądo dwóch głównych warstw robotników i chłopów (90%) oraz inteligencji. Pozazmianami strukturalnymi obserwujemy również bardzo istotne zmiany stylu życia imentalności.

do góry