Nawigacja

Konferencje naukowe

Międzynarodowa konferencja naukowa „Chadecja i Unia Europejska – Polska, Europa Środkowa, Europa” – Lublin, 5-6 maja 2015 r.

Wdniach 5-6 maja 2015 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Chadecja i Unia Europejska – Polska,Europa Środkowa, Europa”. Miejsce obrad: Katolicki Uniwersytet Lubelski JanaPawła II, Aleje Racławickie 14, sala C-1031.

Pretekstemdo jej zorganizowania są dwie istotne tezy związane z historią i polityką wewspółczesnej Europie: po pierwsze, że korzenie integracji europejskiej związanesą mocno z aktywnością polityków chadeckich. Po drugie, że patrząc nadzisiejsze kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polskę, trudno tu znaleźćsilne partie chadeckie, porównywalne do chadecji zachodnioeuropejskich. Stądrodzi się pytanie – jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy? Dlaczego w Polscenie ma partii chadeckiej porównywalnej do CDU, skoro chadecy odegrali takistotną rolę w tworzeniu wspólnot europejskich? Szukając odpowiedzizaprosiliśmy do udziału w konferencji wybitnych przedstawiciela świata nauki zEuropy i z USA. Współpomysłodawcą konferencji jest prof. Uniwersytetu wMaryland, prof. Piotr Kosicki, a wśród zaproszonych gości są m.in. prof.Wolfram Kaiser, wybitny specjalista w zakresie dziejów europejskiej chadecji, autorksiążki Christian Democracy and theOrigins of the European Union; prof. Antonio Varsori, wybitny specjalistaod historii integracji europejskiej, przewodniczący the European UnionLiaison Committee of Historians (Groupe de Liaison des Professeurs d'Histoire Contemporaineauprèsde la Commission des Communautés Européennes) oraz profesor Wydziału NaukPolitycznych Prawa i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie w Padwie; prof. Idesbald Goddeeris, znakomity badacz polskiej diaspory w Belgii,przyjaciel Polski, związany z KU Leuven oraz ośrodkiem badań nad europejskąchadecją KADOC, czyprof. Alex Szczerbiak, współredaktor prestiżowego pisma „Party Politics”, autorksiążki o miejscu współczesnej Polski w Europie. W konferencji uczestniczą także przedstawiciele sieci badań nad chadecją europejską o nazwieCIVITAS, stworzoną przez niemiecką Fundację Konrada Adenauera, belgijski KADOCoraz włoski Instituto Sturzo, m.in. prof. Hans-Jürgen Küsters. W końcowym paneluwziął udział Paweł Zalewski, były poseł do Parlamentu Europejskiego zramienia  Platformy Obywatelskiej iczłonek Grupy Europejskiej Partii Ludowej, prof. Marek Cichocki, były doradcaPrezydenta RP ds. traktatu konstytucyjnego i przyszłości UE oraz sherpa ds.negocjowania Traktatu z Lizbony oraz dr Ján Čarnogurský, słowacki politykzwiązany swego czasu z Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną Europy Środkowej.

Informacja o organizatorach:

Konferencja zorganizowana wspólnie przezInstytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie; Instytut Europeistyki WydziałuPrawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiegooraz Fundacją Konrada Adenauera. Pomysłodawcą i kierownikiem konferencji jestdr Sławomir Łukasiewicz zatrudniony jako kierownik Referatu Badań NaukowychBiura Edukacji Publicznej lubelskiego oddziału IPN oraz adiunkt w Katedrze Nauko Polityce Instytutu Europeistyki KUL. Konsultantem naukowym całegoprzedsięwzięcia jest Piotr Kosicki, University of Maryland.

logo radio „ style=     .     .    .    .

Pliki do pobrania

do góry