Nawigacja

Komunikaty

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Lublinie o niezgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego Andrzeja Chomirskiego

W dniu 28 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Lublinie IV Wydział Karny – sygn. akt IV K 389/13  orzekł zgodnie z wnioskiem prokuratora Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Lublinie o stwierdzeniu niezgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego, złożonego w dniu 15 marca 2008 r. przez Andrzeja Chomirskiego w związku z pełnioną przez niego funkcją publiczną radcy prawnego. Sąd orzekł utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy – na okres 3 lat, orzekł zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-57 ustawy lustracyjnej z dnia 18 października 2006 r. – na okres 3 lat oraz zasądził od lustrowanego koszty postępowania w kwocie 500 zł.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

Naczelnik OBL w Lublinie
prok. Daniel Załuski

do góry