Nawigacja

Zasób

Informacja o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie

Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Lublinie (obecnie Oddziałowe Archiwum IPN) przystąpiło do przejmowania dokumentacji archiwalnej wiosną 2001 r. W pierwszej kolejności przejęte zostały akta wytworzone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie w latach 1946–1962 oraz akta działających na Lubelszczyźnie sądów specjalnych. We wrześniu 2001 roku rozpoczęto przejmowanie akt po UB–SB z Archiwum Delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Lublinie. Jednocześnie rozpoczęto prace związane z przejęciem części zasobu archiwalnego, będącego w posiadaniu Mazowieckiej Komendy Policji z siedzibą w Radomiu oraz Wojewódzkiej Komendy Policji w Lublinie. Lata 2001–2003 były okresem, w którym OBUiAD w Lublinie przejął większość wskazanej w ustawie o IPN dokumentacji archiwalnej. W latach 2003–2005 instytucje zobowiązane ustawą do przekazania akt do IPN ostatecznie zakończyły ten proces. Ponadto w styczniu 2007 r. z IPN w Warszawie przekazano do OBUiAD w Lublinie materiały Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Siedlcach, a w styczniu 2008 r. materiały dotyczące Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej z woj. lubelskiego.

Prowadzono przegląd i opiniowanie materiałów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie i podległych jej jednostkach terenowych Policji. Jednocześnie kontynuowano przegląd i proces przejmowania materiałów wytworzonych przez instytucje wymiaru sprawiedliwości tj. sądy, prokuratury oraz zakłady karne i areszty śledcze.

Ogólny stan zasobu archiwalnego OAIPN w Lublinie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 3079,07 mb akt. Szczegółowy podział zgromadzonego zasobu obrazuje poniższa tabela.

Instytucje przekazujące materiały archiwalne
Wielkość w mb
ABW (UOP)
548,33
Policja 385,40
Policja/Urzędy Wojewódzkie - paszporty
1655,12
Więziennictwo
24,04
b. OKBZpNP
63,59
Archiwa państwowe
11
Archiwum Dowództwa Wojsk Lądowych
161,04
Archiwum Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie
7,34
Organy administracji publicznej 74,40
Sądy, prokuratury
134,65
Inne (np. dary)
14,17
RAZEM
3079,07

Zbiór ewidencyjny

W dyspozycji Referatu Ewidencji znajduje się 365,2 mb kartotek i innych pomocy ewidencyjnych.

Rodzaje kartotek*
Kartoteka ogólnoinformacyjna KWMO/WUSW Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość
Kartoteki „pomocnicze” b. SB, stanowiące element ewidencji operacyjnej:
- KWMO/WUSW Lublin: kartoteki zagadnieniowo-tematyczne; kartoteka kryptonimowa
- KWMO/WUSW Biała Podlaska - kartoteki zagadnieniowo-tematyczne
- KWMO/WUSW Zamość: kartoteki zagadnieniowo-tematyczne
- KWMO/WUSW Siedlce: kartoteki zagadnieniowo-tematyczne
Kartoteka MOB KWMO/WUSW Lublin
Karty rejestracyjne postępowań przygotowawczych i osób podejrzanych – KWMO/WUSW Lublin; Zamość (zachowane szczątkowo)
Kartoteka tzw. faktologiczna” (opracowanie dokumentacji dot. zbrojnego podziemia w okresie powojennym, organizacji niepodległościowych, grup opozycyjnych jako bazy do tworzenia tzw. „charakterystyk”)
Kartoteka „ujawnieniowa” (dot. amnestii w 1947 r.)
Karty E-15 (prawdopodobnie wytworzone w związku z opracowaniem „faktologii”)
Karty inwentarzowe dot. tzw. „materiałów oryginalnych” AK WiN, NSZ, BCh oraz karty inwentarzowe dot. UPA i funkcjonariuszy służb niemieckich – karty dostępne w pracowni naukowo-badawczej tut. Oddziału
Kartoteka funkcjonariuszy/pracowników rsw
kartoteka paszportowa (niekompletna)

*W powyższym zestawieniu nie ujęto kartotek i inwentarzy kartkowych opracowywanych na podstawie materiałów archiwalnych przekazanych do tut. zasobu. 

Zasób archiwalny Oddziału IPN w Lublinie

1. Cywilne organy bezpieczeństwa państwa

Wszystkie akta Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych są zespołami złożonymi, zawierającymi również materiały wytworzone przez jednostki funkcjonujące od 1944 r. do chwili utworzenia WUSW w 1983 r.: akta WUSW w Białej Podlaskiej, WUSW w Chełmie, WUSW w Lublinie, WUSW w Siedlcach, WUSW w Tarnobrzegu, WUSW w Zamościu.
W ramach tych materiałów znajdują się akta:
* operacyjne – teczki osobowe źródeł informacji, teczki spraw obiektowo-zagadnieniowych, akta rozpracowań operacyjnych, akta kontrolno-śledcze,
* administracyjne – zarządzenia, wytyczne, plany pracy, sprawozdania, instrukcje, protokoły z kontroli, rozkazy personalne, korespondencja,
* osobowe - teczki personalne pracowników i funkcjonariuszy,
* paszportowe – teczki akt paszportowych, książeczki paszportowe,
* obronne - dokumentacja spraw mobilizacyjnych, plany i założenia dotyczące spraw obronnych, dokumenty operacyjne dotyczące spraw obronnych, wykazy obiektów i osób przygotowane na wypadek zewnętrznego zagrożenia państwa.

2. Cywilne organy wymiaru sprawiedliwości

Akta wytworzone przez Prokuratury Wojewódzkie w Lublinie i Siedlcach, Prokuraturę Rejonową w Hrubieszowie, Sąd Wojewódzki w Zamościu, Lublinie, sądy rejonowe w Biłgoraju, Chełmie, Krasnymstawie, Lublinie, Siedlcach, Tomaszowie Lubelskim, Włodawie oraz Specjalny Sąd Karny w Lublinie.
W ramach tych materiałów znajdują się akta spraw karnych oraz materiały administracyjne wytworzone w toku pracy organów wymiaru sprawiedliwości.

3. Wojskowe organy wymiaru sprawiedliwości

Akta wytworzone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie, Sądy Wojskowe Polskich Kolei Państwowych, Wojskowe Prokuratury Rejonowe i Garnizonowe oraz Wojskowe Sądy Garnizonowe.
Są to akta spraw karnych oraz materiały administracyjne wytworzone w toku pracy wojskowych organów wymiaru sprawiedliwości.

4. Więziennictwo

Akta wytworzone przez areszty śledcze, zakłady karne oraz więzienia.
W ramach tych materiałów znajdują się akta penitencjarne oraz administracyjne.

5. Inne organy administracji publicznej, urzędy i instytucje.

Akta wytworzone przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie, Wojewódzkie Wydziały ds. Wyznań w Lublinie i Chełmie oraz Gabinet Wojewody Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
W ramach tych materiałów znajdują się materiały administracyjne, między innymi: komunikaty, uchwały, zarządzenia, rejestry, teczko osób duchownych, teczki parafii, zakonów i związków wyznaniowych.

6. Organizacje społeczno-polityczne

Akta wytworzone przez Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego w Lublinie, Komisje Zakładowe NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego, Stowarzyszenie Dzieci Ofiar Wojny Dzieci Ziemi Zamojskiej.
Są to przede wszystkim materiały administracyjne.

7. Zbiory, dary i kolekcje

Akta wytworzone zarówno przez organy administracji państwowej, jak i osoby prywatne.
W ramach tych materiałów znajdują się wspomnienia, dokumentacja fotograficzna, mapy, wydawnictwa podziemne.

do góry