Nawigacja

Edukacja – Lublin

Lekcje

Propozycje na rok szkolny 2015/2016

a) „Lekcje otwarte” z najnowszej historii Polski

 • Polska polityka zagraniczna w II RP
 • Konstytucje II RP
 • Początki demokracji parlamentarnej w II RP (1919–1926)
 • Polskie Państwo Podziemne
 • Państwa totalitarne: Włochy i Niemcy. Geneza II wojny światowej
 • Lubelszczyzna – mozaika narodów. Stosunki polsko-ukraińskie i polsko-żydowskie (jeden temat lub odrębne zagadnienia)
 • Zagłada Żydów
 • Trudne sąsiedztwo – Polacy i Ukraińcy w latach 1939–1948
 • Wojenne dzieciństwo – sytuacja dzieci pod okupacją niemiecką i sowiecką w okresie II wojny światowej
 • Emigracja polska 1939–1989
 • Paryska „Kultura”
 • Opozycja demokratyczna w PRL
 • Kryzysy społeczno-polityczne PRL
 • Gospodarka PRL
 • Młodzi w PRL
 • Lubelski Lipiec 1980
 • Reforma rolna i jej konsekwencje. Przemiany gospodarcze w Polsce Ludowej i PRL (1944–1956)
 • Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce Ludowej i PRL
 • Grupy wykluczonych w PRL na przykładzie ziemiaństwa
 • Stalinizm w Polsce
 • Postawy Polaków wobec polityki okupantów niemieckiego i sowieckie­go w czasie II wojny światowej
 • Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956
 • „Za czym kolejka ta stoi?” Lekcje w oparciu o edukacyjną grę planszo­wą „Kolejka”
 • Praca ze źródłem do historii najnowszej
 • Film w służbie partii
 • Kobiety w PRL
 • Małe mieszkanko na… PRL-owskie marzenie
 • inne według propozycji nauczycieli

b) „Lekcje otwarte” z wiedzy o społeczeństwie

 • IPN – struktura, cele, działania
 • Stereotypy narodowościowe i kulturowe – jak je postrzegamy i czy z nimi walczymy?
 • Wkład Polaków w budowę wizji „wspólnej Europy”
 • Systemy totalitarne jako zagrożenie demokracji
 • PRL a Prawa Człowieka
 • inne według propozycji nauczycieli

Kontakt:

Agnieszka Skura, tel. 81 53 63 467, e-mail: agnieszka.choma@ipn.gov.pl;
Agnieszka Jaczyńska, tel. 81 53 63 463, e-mail: agnieszka.jaczynska@ipn.gov.pl

c) Lekcje archiwalne: „Co kryją archiwa IPN?”

Lekcje archiwalne przygotowane z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjal­nych (także niedowidzących i niewidomych) odbywają się w siedzibie IPN. Każda z lekcji składa się z dwóch części. W pierwszej uczniowie poznają za­sady działania archiwum i korzystania z dokumentów w nim zgromadzonych oraz różne rodzaje materiału źródłowego. Część druga ma charakter warszta­towy – polega na analizie przykładowych dokumentów, dzięki której można zobaczyć mechanizmy i metody działania aparatu bezpieczeństwa, na wybranych przykładach.

Regionalny koordynator projektu – OBEP Lublin:
Agnieszka Skura, tel. 81 53 63 467, e-mail: agnieszka.choma@ipn.gov.pl

d) lekcje z historii najnowszej

W ofercie znajdują się następujące tematy:

1) PRL – państwo totalitarne?

 • próba odpowiedzi na to pytanie jest dla uczniów nie tylko swoistym podsumowaniem historii lat 1944-1989, ale i znakomitym przypomnieniem cech ustrojów totalitarnych.

2) Prześladowani i aparat terroru 1944-1989

 • po lekcji uczeń będzie znał odpowiedź na pytania: Jak wyglądał w PRL aparat bezpieczeństwa? Za co można było iść do więzienia? Jak wyglądały metody zwalczania opozycji? Kto w PRL podlegał represjom i dlaczego?

3) Sztuka w służbie propagandy

 • lekcja przydatna nie tylko dla nauczycieli historii, ale i języka polskiego, sztuki czy wiedzy o kulturze, pokazująca złożone relacje między światem artystów a światem władzy, przede wszystkim akcentująca ich „flirt” z socrealizmem.

4) Dzieje pewnego eksperymentu-gospodarka PRL

 • synteza dziejów gospodarczych Polski Ludowej, od wielkich budów socjalizmu do czasów kolejek i kartek. Przy okazji tych zajęć uczniowie zapoznają się też z zasobem podstawowych pojęć dotyczących historii gospodarczej.

5) Z flagą narodową przez najnowszą historię Polski

 • najnowsze dzieje Polski, ukazane poprzez fotografie i krótkie teksty źródłowe, pokazują znaczenie flagi narodowej. W czasie zajęć uczniowie poznają najważniejsze wydarzenia z lat 1939-1989, dowiadują się, kiedy i po co używa się barw narodowych, ćwiczą spostrzegawczość i czytanie ze zrozumieniem.

6) „W samo południe” – wybory 4 czerwca 1989

 • lekcja przypominająca okoliczności i skutki wyborów czerwcowych. Dzięki prezentacji multimedialnej uczniowie mogą wczuć się w atmosferę towarzyszącą przełomowi 1989 roku, a nawet przeprowadzić miniwybory w klasie.

7) „A więc wojna...” – polski wrzesień 1939

 • młodzież poznaje wydarzenia pierwszego miesiąca wojny śledząc losy żołnierzy różnych formacji. Dowiaduje się także, jak walczyła piechota, do czego używano trałowców i jak wyglądało uzbrojenie polskiej armii.

8) Polacy ratujący Żydów

 • zajęcia dotyczą trudnego tematu postaw Polaków wobec zagrożonych Holocaustem Żydów, poznają warunki, w jakich przyszło działać tym, którzy z narażeniem życia zdecydowali się na pomaganie ginącym. Uczniowie poznają zarówno problemy przed którymi stali polscy Sprawiedliwi, metody, jakimi się posługiwali, jak i motywy, jakie nimi kierowały.

9) Stan wojenny

 • zajęcia poświęcone rzeczywistości stanu wojennego, jego genezie, postawom ludzi, władzy i opozycji. Analiza źródeł pozwala uczniowi na podjęcie próby oceny decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego i jego znaczenia dla Polski.

10) Historie żołnierzy z wyrokiem – polskie podziemie niepodległościowe po 1945 r.

 • lekcja ukazująca skomplikowana sytuację podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej poprzez osobiste losy „żołnierzy wyklętych”.

Każdy temat realizowany jest w ciągu 90 minut (dwie godziny lekcyjne). Zalecane jest uprzednie przygotowanie młodzieży do zajęć z wybranej tematyki. Lekcja może odbyć się na terenie szkoły lub w siedzibie IPN O/Lublin. Grupa uczniów nie może przekraczać 30 osób. Ze względów organizacyjnych prosimy zgłaszać się minimum 4 tygodnie przed wybranym terminem lekcji. Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzania nowych tematów – na stronie internetowej: www.ipn.gov.pl/lekcje; tam też dostępna jest ankieta dla nauczycieli korzystających z lekcji lub osób nimi zainteresowanych.

Regionalni koordynatorzy projektu – Lublin:
Agnieszka Jaczyńska, tel. 81 53 63 463, e-mail: agnieszka.jaczynska@ipn.gov.pl
Agnieszka Skura, tel. 81 53 63 467, e-mail: agnieszka.choma@ipn.gov.

do góry