Nawigacja

Komunikaty

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Lublinie o niezgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego Józefa Barana

W dniu 30 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Lublinie IV Wydział Karny – sygn. akt IV K 293/13 orzekł zgodnie z wnioskiem prokuratora Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Lublinie o stwierdzeniu niezgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego, złożonego w dniu 11 października 2010 r. przez Józefa Barana w związku z pełnioną przez niego funkcją publiczną Radnego Rady Gminy Gózd. Sąd orzekł utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy na okres 4 lat oraz zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-57 ustawy lustracyjnej z dnia 18 października 2006 r. na okres 4 lat, nadto zasądził od lustrowanego koszty postępowania lustracyjnego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

Naczelnik OBL w Lublinie

do góry