Nawigacja

Komunikaty

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Lublinie o niezgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego Jerzego Sobczuka

W dniu 14 lipca 2014 r. Sąd Okręgowy w Lublinie IV Wydział Karny – sygn. akt IV K 363/12 orzekł zgodnie z wnioskiem Prokuratora Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Lublinie o stwierdzeniu niezgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego, złożonego w dniu 18 grudnia 2007 r. przez Jerzego Sobczuka w związku z pełnioną przez niego funkcją publiczną radnego Rady Powiatu Zamość. Sąd orzekł utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy – na okres 4 lat oraz zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-57 ustawy lustracyjnej z dnia 18 października 2006 r. – na okres 4 lat, zasądził również koszty sądowe od lustrowanego.

Jerzy Sobczuk obecnie pełni funkcję publiczną Wicestarosty w Zamościu.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

Naczelnik OBL w Lublinie
prok. Daniel Załuski

do góry