Nawigacja

Dla mediów

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci w Lublinie ogłasza nabór kandydatów na członków Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Lublinie

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie działając na podstawie z art. 53 m ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2016 r. poz.152, z późn. zm.) ogłasza nabór kandydatów na członków Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN-KŚPNP w Lublinie.

Członkowie Komitetu powołani przez Prezesa IPN–KŚZpNP utworzą gremium sprawujące funkcję opiniodawczo-doradczą, mające na celu inicjowanie i koordynację działań związanych z upamiętnianiem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci związanych z dziejami walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także miejsc walk i męczeństwa innych narodów na obszarze podległym Oddziałowi IPN–KŚZpNP w Lublinie.

W skład komitetów mogą wejść w szczególności przedstawiciele właściwego terytorialnie wojewody, marszałka województwa, wojewódzkiego konserwatora zabytków, uczelni i innych instytucji związanych z zagadnieniami pamięci narodowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznych, których przedmiot działalności jest związany z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego, w tym fundacji kombatanckich oraz stowarzyszeń kombatanckich w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693 i 2281). Kandydaci mogą zgłaszać swój akces samodzielnie lub być rekomendowani przez właściwe urzędy, instytucje i organizacje.

Komitet działa w oparciu o regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezesa IPN-KŚZpNP w sprawie regulaminu pracy komitetów ochrony pamięci walk i męczeństwa utworzonych przy oddziałach IPN-KŚZpNP. Praca w Komitecie ma charakter społeczny.

Zgłoszenia kandydatów należy nadsyłać do biura dyrektora Oddziału IPN-KŚZpNP w Lublinie na adres: ul. Szewska 2, 20-086 Lublin, tel. (81) 53 63 401, fax: (81) 53 63 402, e-mail: oddzial.lublin@ipn.gov.pl 

w terminie do 5 września 2016 r.

do góry