Nawigacja

Konkursy i nagrody

LUBLIN: III Turniej Historyczny dla uczniów szkół podstawowych „Polacy w walce o angielskie niebo” (zgłoszenia do 31 stycznia 2015)

POLACY W WALCE O ANGIELSKIE NIEBO 
(lipiec – październik 1940)

I . ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

 1. Organizatorem turnieju jest Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Lublinie.
 2. Celem turnieju jest rozbudzenie zainteresowania historią najnowszą Polski oraz upowszechnienie wiedzy na ten temat wśród dzieci i młodzieży.
 3. Turniej adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego z klas 4-6 szkoły podstawowej.
 4. Uczniowie uczestniczą w turnieju drużynowo. Każda drużyna musi liczyć 3 osoby i posiadać swoją nazwę. Z jednej szkoły do udziału w turnieju może zostać zgłoszona tylko jedna drużyna.
 5. W turnieju może wziąć udział 20 drużyn, o których zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

II PRZEBIEG TURNIEJU:

 1. Udział w turnieju zgłaszają dyrektorzy szkół z jednoczesnym wyznaczeniem nauczyciela opiekuna. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać do  31 stycznia 2015 roku na adres Agnieszka Skura, OBEP IPN w Lublinie, ul. Szewska 2, 20-086 Lublin, lub faxem pod numer (081) 53-63-462 lub drogą elektroniczną agnieszka.skura@ipn.gov.pl
 2. Turniej odbędzie się 8 czerwca 2015 roku w Lublinie. Ewentualne zmiany terminu oraz informacja o miejscu zostaną podane uczestnikom odpowiednio wcześniej
 3. Turniej będzie składał się z kilku etapów, w skład których będą wchodziły zadania o zróżnicowanej formie i poziomie.
 4. Organizatorzy wysyłając regulamin załączą listę zagadnień wokół których formułowane będą zadania turnieju.
 5. Zakwalifikowane do udziału w turnieju drużyny otrzymają odpowiednio wcześniej dodatkowo zestaw materiałów pomocnych w przygotowaniach do turnieju.
 6. Nad przebiegiem turnieju czuwa trzyosobowa Komisja Turniejowa. Decyzje Komisji Turniejowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

 IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w zasadach turnieju, przy czym ewentualne zmiany zostaną rozesłane do zgłoszonych uczestników i ogłoszone na stronie internetowej IPN.
 2. Dane osobowe uczestników turnieju są chronione zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 3. Wszelkie informacje o turnieju oraz komunikaty Komisji Turniejowej będą dostępne na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej oraz naszym oddziałowym profilu na Facebooku.
 4. We wszelkich sprawach związanych z turniejem należy kontaktować się z Agnieszką Skurą OBEP IPN w Lublinie (tel. (081-53-63-467 e-mail: agnieszka.skura@ipn.gov.pl)

V NAGRODY:

 1. Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju otrzymują dyplomy pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe, zależne od zajętego miejsca.

Pliki do pobrania

do góry